Υπολογισε τα ελατήρια πιέσεως
 
 Διάμετρος σύρματος   d   mm
 Η μέση διάμετρος   D   mm
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΕΙΡΟΝ n   
Shear modulus G = E / ( 2 ( 1+v ) )   109 Pa
 ΔΥΝΑΜΙ F   N
 
 ΕΞΟΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Dout = D + d   mm
 Spring radius r = D / 2   mm
 ΜΥΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΠΕΙΡΕΣ (solid) Lc = n d   mm
 Απόκλισι f   mm
 Αποθηκευμένη ενέργεια W = F f / 2   J
 ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ k = dF / df = F / f   103 N/m
 Μήκος του ελατηρίου  L0 > Lc + f    mm
 ΒΗΜΑ s = L0 / n   mm
 Shear stress τ   106 Pa
 
www.elatiria.eu
THL 2106644500 FAX 2106643707 EMAIL info@springs.gr
ΥΠΟΛΟΓΙΣΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ